Da trắng Knot - Bắc thừa nhận là: cấp dưỡng khoản nợ quá bốn mươi triệu rúp