Giấy vị trí trên vọng của nước ngoài nhà đầu tư sẵn sàng để đầu tư ở Việt nam và đề nghị để cải thiện đầu tư nước ngoài ở Việt nam - Duane Morris Việt nam