Việt nam tuyên bố một Trung quốc tàu đâm và chìm một trong các tàu thuyền đánh cá - kinh Doanh Nội bộ