khi có lệnh của tòa án quy định chấm dứt thanh toán tiền cấp dưỡng người các tập tin yêu cầu. Việt Nam Pháp Lý Khuyên