Luật sư của Việt nam! Tất cả mọi người ở đây là một luật sư.