Việt Nam Cải Thiện Sức Khỏe Dự Án - Đà Nẵng Hội Một Người Cộng Đồng

Việt nam Cải thiện sức Khỏe dự Án (trước đây gọi là Quỹ Hội An)đã làm việc ở miền nam Việt nam trong hơn mười năm để đảm bảo rằng việc khó khăn nhất và thiệt thòi những người có quyền truy cập bằng chất lượng sức khỏe và chăm sóc y tế giáo dục.